دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : یعقوب   زراعت کیش

پست الکترونیکی : y.zeraatkish@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نوع همکاری : تمام وقت

یعقوب زراعت کیش

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

^